مرکز خدمات مهندسی هدف کامپیوتر از سال 1374 فعالیت خود را در اولین بازار کامپیوتر کشور آغاز نمود

واز همان ابتدا با توجه به نیاز بازار رایانه کشور فعالیت خود را در دو بخش تحت عناوین "فروش "و"خدمات مهندسی رایانه"

به جامعه انفورماتیک کشور ارائه کرده و دراین مسیر سعی داشته است تا جایگاه شایسته ای را بدست آورد این مرکز در

راستای اجرای صحیح و معتمدانه فعالیت فروش مبادرت به تهیه قطعات اصلی و با کیفیت مینماید و در بخش مهندسی

که امور تعمیرات قطعات و نگهداری کامپیوتر را بعهده دارد نیز همواره با مد نظر قرار دادن نیاز اقتصادی کشور به

استفاده بهینه از ارز سعی وافر نموده تا با بکارگیری پرسنل مجرب و متعهد در این مرکز هدف اصلی را راه اندازی

مجدد وسایل به بهترین حالت ممکن قرار دهد.